NETTIHUUTOKAUPAN KÄYTTÖEHDOT

1. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN

1.1 Päijät-Hämeen Pantti Oy:n ja Suomen Luottopantti Oy:n (jäljempänä "Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän pantit.fi –verkkopalvelun huutokauppaosion (jäljempänä "Nettihuutokauppa") käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä "Käyttöehdot").

1.2 Nettihuutokaupan käyttö edellyttää rekisteröitymistä pantit.fi -sivustolla. Rekisteröityessään Nettihuutokauppaan käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja sitoutuu kaikessa Nettihuutokaupan käytössä noudattamaan näitä Käyttöehtoja.

1.3 Nettihuutokauppa toimii reaaliaikaisena verkkopalveluna, jossa Nettihuutokauppaan rekisteröityneet huutokauppaostajat (jäljempänä "Ostaja") voivat tehdä ostotarjouksia myynnissä olevista tavaroista.

1.4 Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat luettavissa pantit.fi –verkkosivuilla.

2. NETTIHUUTOKAUPAN TOIMINTAPERIAATTEET

2.1 Jokaiselle myynnissä olevalle tavaralle on määritelty lähtöhinta.

2.2 Kunkin myynnissä olevan tavaran kohdalla on ilmoitettu, kumman Palveluntarjoajan (Lahdessa toimivan Päijät-Hämeen Pantti Oy:n vaiko Joensuussa toimivan Suomen Luottopantti Oy:n) liikehuoneistossa myynnissä oleva tavara sijaitsee. Samoin on ilmoitettu, milloin myytävänä oleva tavara on yleisesti nähtävänä tai miten siihen voi erikseen sovittaessa tutustua.

2.3 Tavarat myydään siinä kunnossa kuin ne ovat myyntihetkellä, niissä esiintyvine mahdollisine vikoineen ja puutteineen, olivatpa nämä näkyviä tai salaisia. Palveluntarjoaja ei vastaa tavaran kunnosta, alkuperästä, iästä ja muusta näihin rinnastettavasta ominaisuudesta. Ostaja on velvollinen tutustumaan kaupan kohteisiin niistä tehtävän sitovan huutotarjouksen edellyttämällä tavalla. Huutokaupasta ostetuilla tavaroilla ei ole takuuta eikä palautusoikeutta.

2.4 Huudot ovat nostohuutoja. Lähtöhinnan alittavia tarjouksia ei ole mahdollista tehdä. Korotukset tehdään vähintään vakiokorotuksen mukaisesti. Vakiokorotukset ovat seuraavat:

Huutokaupassa tarjouksen voi jättää haluamallaan summalla, joka ylittää vähintään vakiokorotuksen verran lähtöhinnan tai korkeimman voimassa olevan tarjouksen, jos myynnissä olevasta kohteesta on jo aiemmin jätetty tarjous. Lisäksi on mahdollista antaa korotusautomaattiin tarjous enimmäishinnasta, jolloin Palveluntarjoajan automaatti tekee tarjouksen jättäneen puolesta vakiokorotuksen mukaiset korotukset lähtöhintaan tai aiempaan voimassa olleeseen korkeimpaan tarjoukseen. Automaatti tekee korotuksia vain tarvittaessa eli korotuksia enimmäishintaan tehdään vain, jos joku toinen ylittää automaatin aiemmin tekemän tarjouksen.

Mikäli kaksi henkilöä jättävät korotusautomaattiin yhtä suuret tarjoukset, niin ajallisesti ensimmäisenä jätetty tarjous on voimassa. Automaatti kirjaa tällöin ensiksi jätetyn tarjouksen enimmäishinnan voimassa olevaksi huutokauppahinnaksi ja myöhemmin tehty tarjous kirjataan yhtä vakiohuutoa tätä alemmaksi. Jälkimmäisen tarjouksen tehneelle ilmoitetaan sähköpostitse, että voimassa oleva tarjous ei ole hänellä, vaan aiemmin saman tarjouksen tehneellä.  

Jos korotusautomaattiin jätetty enimmäishinta on enää yhden vakiokorotuksen verran voimassa olevaa tarjousta korkeampi ja tähän tehdään vakiokorotuksen suuruinen korotus, niin tällöin kirjataan poikkeuksellisesti yhden vakiokorotuksen sisään molemmat korotukset. Korotusautomaatissa oleva tarjous kirjataan voimassa olevaksi huutokauppahinnaksi ja jälkimmäinen tarjous yhtä euroa tätä alemmaksi (esim. korotusautomaattiin tehty 150 enimmäistarjous, tuotteen hinta on sillä hetkellä 145 euroa ja vakiokorotus 5 euroa. Toinen tekee 150 euron tarjouksen, jolloin automaatti korottaa uuden tarjouksen 149 euroon ja korotusautomaatissa olevan tarjouksen 150 euroon).

2.5 Kunkin myynnissä olevista tavaran kohdalla on ilmoitettu, milloin tarjouksen jättämisaika päättyy. Se päättyy kuitenkin aikaisintaan viiden (5) minuutin kuluttua viimeisen tarjouksen jättämisestä.

2.6 Huutokaupan päätyttyä korkeimman tarjouksen tehneelle ostajalle lähetetään sähköpostitse ilmoitus voitetusta huutokauppaostoksesta. Ostajan on seitsemän (7) päivän kuluessa maksettava huutokaupasta ostamansa tavaran joko sähköpostissa mainitulle pankkitilille tai käteisellä tavaraa Palveluntarjoajan liikehuoneistosta noutaessaan. Tavaran toimittamisesta ulkopuolisen toimijan välityksellä on sovittava Palveluntarjoajan kanssa erikseen ja ostaja maksaa tästä aiheutuvat lisäkulut. Tavara katsotaan tällöin luovutetuksi ostajalle, kun Palveluntarjoaja on luovuttanut sen ulkopuoliselle toimijalle.
Omistus- ja hallintaoikeus siirtyy ostajalle heti, kun koko kauppahinta sekä lähetys- ym. kulut on maksettu.

2.7 Mikäli korkeimman tarjouksen tehnyt ei maksa seitsemän (7) päivän kuluessa huutokaupassa tekemäänsä ostosta, voi Palveluntarjoaja ilman eri ilmoitusta ryhtyä toimiin tavaran edelleen myymiseksi. Mikäli kauppahinta ei tällöin riitä kattamaan ylintä huutokauppahintaa ja Palveluntarjoajalle uudelleen myynnistä aiheutuneita kustannuksia, on korkeimman tarjouksen tehneen korvattava erotus (alkuperäinen huutokauppahinta + uudesta myynnistä aiheutuneet kulut – uudesta myynnistä saatu hinta) Palveluntuottajalle.
Mikäli korkeimman tarjouksen tehnyt maksaa huutokaupasta ostamansa tavaran, mutta hän ei ole viikon kuluessa ottanut tavaraa vastaan, hänen on korvattava Palveluntuottajalle tästä aiheutuneet säilyttämiskustannukset. Mikäli tavaraa ei ole otettu vastaan kuukauden kuluessa sen maksamisesta, menettää ostaja kaikki oikeutensa tavaraan ja Palveluntarjoaja voi menetellä tavaran myynnissä harkintansa mukaisesti ilman eri ilmoitusta ostajalle.

2.8 Huutokauppahinnat ovat pääsääntöisesti arvonlisäverottomia (alv. 0%). Mikäli kauppahinta sisältää arvonlisäveron tai kauppahintaan lisätään arvonlisävero, niin siitä on erillinen maininta myynnissä olevan kohteen kohdalla.

3. VASTUUNRAJOITUKSET

3.1 Palveluntarjoaja toimii huutokaupassa ostajan ja myyjän välisenä välittäjänä (pääsääntöisesti panttilainauslaitoksista annetussa laissa määritellyn lainansaajan tai tämän oikeudet saaneen siirronsaajan lukuun myyjinä). Huutokauppapalvelussa myydyn tavaran ominaisuutta koskevat riidat ja näiden seuraamukset ovat vain ostajan ja myyjän välisiä.

3.2 Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään vahingosta tai menetyksestä, joka johtuu siitä, että huutokauppaan osallistuja ei ole noudattanut tällä sivustolla esitettyjä Käyttöehtoja eikä siitä, mitä joku toinen huutokauppaan osallistunut on tehnyt tai laiminlyönyt tehdä.

3.3 Rekisteröityessään Nettihuutokauppaan käyttäjä saa oikeuden käyttää palvelua näiden Käyttöehtojen sekä muiden Nettihuutokauppaa koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä "Käyttäjätiedot"), joiden avulla hänet voidaan tunnistaa ja yksilöidä sekä valita salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus ("Käyttäjätunnus") Nettihuutokaupan käyttämistä varten.

3.4 Palveluntarjoajilla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia Käyttäjätietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti tai Käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

3.5 Palveluun rekisteröityvän tulee olla täysivaltainen. Palveluun voi rekisteröityä myös oikeushenkilö. Oikeushenkilöllä tulee olla kelpoisuus päättää ja sitoutua Nettihuutokaupassa tehtäviin toimiin. Yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi tunnus.

3.6 Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle taholle. Käyttäjä vastaa kaikesta Käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Nettihuutokaupan käytöstä. Salasanan tai Käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon, tästä tulee ilmoittaa viipymättä Palveluntarjoajille. Käyttäjä vapautuu ilman omaa myötävaikutusta salasanallaan ja Käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun ilmoitus on vastaanotettu.

3.7 Käyttäjä vastaa Nettihuutokaupan käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.

3.8. Palveluntarjoaja ei voi taata jatkuvaa tai turvallista pääsyä ylläpitämälleen palvelimelle ja sivusto saattaa häiriintyä tai sen käyttö estyä erinäisistä Palveluntarjoajista riippumattomista syistä. Vaikka häiriöiden esiintymistä pyritään ehkäisemään erilaisin keinoin, Palveluntarjoaja ei voi miltään osin taata käyttäjän pääsyä sivustolle ja mahdollisuutta sen palveluihin. Palveluntarjoaja ei siten ole miltään osin vastuussa omasta, sopimuskumppaniensa tai kenenkään kolmannen osapuolen puolesta, perustuupa se sopimukseen, rikkomukseen tai huolimattomuuteen tai muihin seikkoihin, mistään huutokauppaan osallistuvalle tai kolmannelle taholle koituneesta suorasta tai välillisestä vahingosta, jotka liittyvät tai perustuvat huutokauppaan osallistumiseen, näihin internetsivuihin tai palveluntarjoajan palveluihin.
Palveluntarjoajalla on oikeus ottaa Nettihuutokauppa tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

3.9 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa sopimusehtoja niin että muutokset astuvat voimaan välittömästi sen jälkeen kun ne on julkaistu pantit.fi -verkkosivulla.

3.10 Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Käyttäjätunnus, jos toiminta on Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista taikka mikäli Nettihuutokauppaan ei ole kirjauduttu kahteentoista (12) kuukauteen.

3.11 Nämä vastuunrajausehdot eivät kuitenkaan rajoita vastuuta, jos se perustuu jonkin osapuolen petolliseen menettelyyn, tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen tai jos vastuun rajaaminen on muutoin vastoin sovellettavaa lakia.